Privacy Policy

I. ДАННИ ЗА ФОНДАЦИЯТА
Наименование: Фондация „ Световен образователн форум България“
Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4003, ул. Победа №17
Адрес за кореспонденция: гр.Пловдив, ул. Победа №17
ЕИК: 176802153
Данни за контакт: e-mail: mariawefbg@abv.bg
                                тел. 00359 895 908 660
II. КАТЕГОРИЯ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ФОНДАЦИЯТА СЪБИРА И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ:
Данните, които фондацията събира, постъпват в следствие директното им предоставяне от потребителите чрез вписване:
  1. При регистрация  в платформата за взаимопомощ на учители
Данните при извършена регистрация  не се публикуват. Те се използват от администратора на платформата при процедурата на одобрение и в случай, че възникне необходимост от връзка с  регистрираното лице.
  1. На коментар в рубриката Блог.
 За да бъде вписан коментар, потребителят трябва да използва личния си профил, направен при регистрация в платформата за взаимопомощ на учители. Използването на тази функция може да доведе до събиране и споделяне на информация за потребителя. Всеки потребител следва да се запознае с политиките за поверителност и настройките на сайтовете на социалните медии и мрежи, които използва.
  • При разработен урок в рубриката Споделен опит  
За да бъде предоставен или ползван разработен урок, потребителят трябва да използва личния си профил, направен при регистрация в платформата за взаимопомощ на учители. Посетителите на платформата  имат възможност доброволно да предоставят своето име, фамилия, училище, населено място и правото на ползване на разработени от тях уроци в  образователната система от потребители на  настоящата платформа, както и за Националната електронна библиотека, организирана от МОН.
III. АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОФИЛИРАНЕ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
Информация за посещението и активността на потребителите в платформата за взаимопомощ на учители, включително съдържанието, които те разглеждат и използват. Част от тази информация се събира чрез инструменти за автоматично събиране на данни, които включват бисквитки.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ „БИСКВИТКИТЕ“?
 “Бисквитките” или “Cookies” са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване на уеб страници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.
КАКВИ БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВАМЕ?
Платформата за взаимопомощ на учители записва бисквитка във Вашия браузър, за да проследи кои потребители виждат изскачащо съобщение и кои не. Тази бисквитка не е свързана с Вашите лични данни или Вашия IP адрес.
Ние събираме данни само от Вашия профил при регистрация в платформата за взаимопомощ на учители, която използвате за вход в платформата, след получаване на разрешение, което Вие предоставяте преди използване на Регистрация. Тези данни включват: Вашите име, фамилия, имейл адрес, месторабота (училище, град/село, област), длъжност, телефон за връзка, уникален идентификатор. Тези данни се използват за създаване на Вашия потребителски профил в платформата за взаимопомощ на учители. Можете да откажете това разрешение по всяко време, като изпратите имейл до mariawefbg@abv.bg.
Ние използваме рубриките „Блог“ и „Споделен опит“ в платформата за взаимопомощ на учители, за да Ви осигурим възможност да публикувате коментари по актуални теми, да споделяте новини, да обменяте информация за проекти със своите колеги, да търсите  и да давате професионални съвети и подкрепа, да споделяте и ползвате разработени от Вас уроци. Затова чрез рубриките „Блог“ и „Споделен опит“ може да се събира информация за Вас, когато се регистрирате за използване на услугата. Това може да включва “Персонална идентификационна информация”, което означава такава, която Ви идентифицира като индивидуален потребител. Също така информацията може да включва, но не е ограничена до Вашето име, имейл адрес, училище, населено място, телефонен номер, потребителско име или ID на профила, кои страници сте посетили в платформата и друга информация относно Вашата онлайн активност.
IV. ПЕРИОД (СРОК), В КОЙТО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани. В случаи на липса на такъв законен срок, се приема, че вашите лични данни ще се съхраняват за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да ви предоставим услуги с високо качество. Целта ни е съхраняването на личните ви данни да изискват минимални действия от ваша страна по пререгистрации или повторно предоставяне на данни.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.
Без списъкът да е изчерпателен ето изброени сроковете, за които съхраняваме някои от данните, които обработваме:
ТРАФИЧНИ ДАННИ
Съгласно Закона за електронните съобщения, трафичните данни се съхраняват за период от 6 месеца.
Данните, които сте попълнили чрез вписване на коментари в рубриките Блог – за периода на поддържане на профила ви.
БИСКВИТКИ
За периода на валидност, за който се записва съответната бисквитка.
V. КОНКРЕТНИ ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО ИМ:
  1. Право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;
  2. Право на изтриване („право да бъдеш забравен“) на лични данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (изтекъл срок на съхранение, оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);
  3. Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическото лице до неговото решаване и/или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
4.Право на преносимост на данните – ако се обработват по автоматизиран начин на основание съгласие или договор. За целта данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ако е технически осъществимо, прехвърлянето на данните може да стане пряко от един администратор към друг. Правото на преносимост обхваща само данни, предоставени лично от субекта на данни, както и лични данни, генерирани и събрани от неговата дейност.
5. Право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;
6. Право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.
7. Заявленията, съдържащи искания от физически лица за упражняване на правата им като субекти на лични данни, се приемат на пощенския или електронен адрес за контакт с фондацията като се разглеждат и отговарят в едномесечен срок. Заявления, които не са изготвени и изпратени според изискванията на ЗЗЛД, няма да бъдат разглеждани.
VI. ПРАВО НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ ДА ПОДАДАТ ЖАЛБА ДО КЗЛД ИЛИ ДО СЪДА:
Комисията за защита на личните данни е единственият надзорен орган в Р. България, който е отговорен за защита основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и улесняване свободното движение на личните данни в рамките на Европейския съюз.
За подаване на жалби до КЗЛД:
Адрес: бул. Цветан Лазаров, No 2, 1592 гр. София,
тел. 02 915 3580; факс 02 915 3525;
e-mail: kzld@cpdp.bg
Website: http://www.cpdp.bg/
Комисията може да сезира съда за нарушаване на Регламент (ЕС) 2016/679.
Всеки субект на данни може да обжалва действия и актове на администратора и обработващия по съдебен ред пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност, при нарушаване на правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД.
Свържете се с нас:
Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Политика за поверителност и защита на личните данни, събирането и използването им, можете да се свържете с нас на mariawefbg@abv.bg
VII. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ПЛАТФОРМАТА ЗА ВЗАИМОПОМОЩ НА УЧИТЕЛИ
В случай на направени промени в политиката за поверителност на  платформата за взаимопомощ на учители , ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция.
Последната актуализация на тази Политика за поверителност е от м. Октомври 2020 г.
Към началото